Khokana - Typical Newari Village

साप्ताहिक सर सफाइ कार्यक्रम

Date: 18 May, 2018


ललितपुर महानगरपालिका वदा नं. २१  खाेकनाका प्रत्येक टाेलहरूमा  सरसफार्इ कार्यक्रम गदै र एक सेत बल्तीन बित्त्रन गर्दै ।