विपन्न वर्ग छात्रावृत्ती सिफारिस पाउँ
आर्थिक अवस्था बलियो सिफारिस पाउँ
व्यवसाय दर्ता गरी पाउँ
चार किल्ला प्रमाणित गरी पाउँ
चौपाया सिफारिस पाउँ
घर पाताल प्रमाणित गरी पाउँ
घर/जग्गा नामसारीको सिफारिस
मोही लगत कट्टाको सिफारिस पाउँ
पुरानो घरमा विद्युत जडान सिफारिस
अपाङग सिफारिस पाउँ
व्यक्तिगत विवरण सिफारिस
व्यवसाय सञ्चालनमा नभएको सिफारिस
विद्यालय सञ्चालन/कक्षा बृद्धिको सिफारिस
विवाह प्रमणित गरी पाउँ
चलन चल्ती जग्गा मुल्याङ्कन गरी पाउँ
घर बाटो प्रमाणित गरी पाउँ
घर कायम सिफारिस
कोर्ट फी मिनाह सिफारिस
मिलापत्र कागज
मोही नामसारीको लागि सिफारिस
नाता प्रमाणित गरी पाउँ
संयुक्त दरखास्त पत्र
अविवाहित प्रमाणित गरी पाउँ
आर्थिक अवस्था कमजोर सिफारिस
अस्थायी बसोबासको सिफारिस
बसाइ सराइ सिफारिस
बाटो कायम सिफारिस
विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस
धारा जडान सिफारिस
दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस
स्थायी बसोबासको सिफारिस
हकदार प्रमाणित गरी पाउँ
जग्गा दर्ता सिफारिस पाउँ
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस पाउँ
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा घर कायम सिफारिस
जन्म मिती प्रमाणित गरी पाउँ
कोठा खाली पाउँ
मित्यु नाता प्रमाणित गरी पाउँ
मुल्याङ्कन गरी पाउँ
नाबालक सिफारिस
नायाँ घरमा विद्युत जडान सिफारिस
निशुल्क स्वास्थ उपचारका लागी सिफारिस पाउँ
संरक्षक सिफारिस पाउँ
संस्था दर्ता गरी पाउँ
संस्थागत संरक्षक सिफारिस
उद्योग ठाउँसारी सिफारिस
व्यवसाय बन्द सिफारिस

सेवाग्राहीहरुको आफ्नो भनाई

यस वडाका जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सबै अत्यन्त सेवाशील र सकारात्मक हुनुहुन्छ ।


बुद्धि डंगोल -

ललितपुर

ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा कला संस्कृतिको शहर हो । यो आफैमा विशिष्ट ऐतिहासिक पहिचाहन बोकेको शहर हो । पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको ललितपुर महानगरपालिका कै अभिन्न अंगको रुपमा परिचित वडा नं. २१ हो ।


बिन्दिया महर्जन -

ललितपुर